Dla mamy i taty

Chcesz oglądać kanał MiniMini+?
Zamów pakiet w Platforma CANAL+

Sprawdź
 

Polityka prywatności Mini mini Mini mini Mini mini Mini mini

 

Polityka prywatności

  1. Polityka Prywatności
  2. Przetwarzanie danych przez ITI Neovision
  3. Rodzaje danych przetwarzanych przez ITI Neovision
  4. Cel przetwarzania danych przez ITI Neovision
  5. Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów ITI Neovision
  6. Bezpieczeństwo

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Informacjami dotyczącymi danych osobowych (dostępnymi tutaj: https://ncplus.pl/daneosobowe) oraz Polityką Cookies (dostępną tutaj: https://ncplus.pl/cookies) określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów i Aplikacji należących do ITI Neovision.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przez ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469644, NIP: 5210082774, REGON: 010175861, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000,00 PLN (wpłaconym w całości) („ITI Neovision”) oraz spółki zależne ITI Neovision w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do ITI Neovision: ncplus.pl; ncplusinternet.pl; ncplusgo.pl; canalplus.pl; domoplus.pl; kuchniaplus.pl; miniminiplus.pl; teletoonplus.pl; alekinoplus.pl; nsportplus.pl; planeteplus.pl; canalplussport.pl) („Serwisy”) oraz aplikacji ITI Neovision na urządzenia mobilne: Nc+GO; Nc+GO Tablet; CANAL+Sport Online; CANAL+Sport Online Tablet; Nc+GO pilot; MiniMini+ - Rybka Kolekcjonerka; MiniMini+ - Wodny Świat Rybki MiniMini ( „Aplikacje”), oraz korzystaniem z produktów lub usług ITI Neovision udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub Aplikacji, a także z zasadami korzystania z produktów i usług ITI Neovision udostępnianych przez Serwisy oraz Aplikacje dostępnymi każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z produktu lub usługi.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których ITI Neovision będzie informować w Serwisach oraz Aplikacjach. Aktualna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w Serwisach należących do ITI Neovision.

Przetwarzanie danych przez ITI Neovision

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji jest ITI Neovision.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji należy kierować bezpośrednio do ITI Neovision na adres 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub do inspektora ochrony danych na adres [email protected] z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Dane osobowe przetwarzane przez ITI Neovision w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy),

przedsiębiorcy telekomunikacyjni,

firmy windykacyjne,

banki,

operatorzy pocztowi,

przewoźnicy,

firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów,

biura informacji gospodarczej,

firmy archiwizujące dokumenty,

firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,

partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),

agencje marketingowe.

Rodzaje danych przetwarzanych przez ITI Neovision

W trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji ITI Neovision automatycznie gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisów lub Aplikacji, w tym logi systemowe zawierające:

datę, czas wizyty oraz IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie,

nazwę domeny,

typ przeglądarki,

typ systemu operacyjnego,

informacje na temat statystyki oglądalności danej strony internetowej, przeglądanych treści oraz ruchu na poszczególnych stronach.

Korzystanie z niektórych usług dostępnych w ramach Serwisów lub Aplikacji może zostać poprzedzone procesem rejestracji i wiązać się z koniecznością podania danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. W takim przypadku niepodanie w ramach danej rejestracji wymaganych danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisów lub Aplikacji.

Korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego w Serwisie https://ncplus.pl/ wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w celu umożliwienia ITI Neovision realizacji zamówienia oraz zrealizowania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia.

W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu https://ncplus.pl/, zakres i zasady przetwarzania danych określone są w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi.

Cel przetwarzania danych przez ITI Neovision

Dane zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisów lub Aplikacji (opisanych w pkt 3 powyżej) mają charakter danych anonimowych i przetwarzane są w celach statystycznych i pomiarowych w celu ulepszania Serwisów, Aplikacji oraz usług w nich oferowanych. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych, zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących, np.: liczby osób korzystających z Serwisów lub Aplikacji. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych, a nadanie im charakteru danych osobowych, np. poprzez połączenie z danymi osobowymi dostarczonymi ITI Neovision w związku z korzystaniem z Serwisów lub Aplikacji odbywa się jedynie po zaakceptowaniu odpowiedniego regulaminu oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody przed skorzystaniem z Serwisów lub Aplikacji.

Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów, Aplikacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów lub Aplikacji przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu lub szczegółowymi warunkami świadczenia danej usługi oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód.

Dane osobowe dotyczące użytkownika Serwisu lub Aplikacji zebrane na podstawie uprzedniej zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej, promocyjnej i/lub informacji handlowych drogą elektroniczną od ITI Neovision mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych ITI Neovision lub podmiotów współpracujących z ITI Neovision.

Gromadzenie i przetwarzanie danych klientów ITI Neovision

ITI Neovision na podstawie uprzedniej zgody klienta będzie przetwarzać dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision, w tym dane z dekodera, karty dekodującej, urządzeń mobilnych lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Dane będą przetwarzane przez ITI Neovision w związku z (i) korzystaniem z usług telewizyjnych, oraz (ii) korzystaniem z usług dostarczanych drogą elektroniczną (np. VOD). Dane te przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

ITI Neovision przetwarza dane z urządzeń, którymi klient posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision w celu poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb klienta. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy z ITI Neovision.

W opisanych powyżej celach ITI Neovision przetwarza następujące kategorie danych:

informacje marketingowe

informacje o płatnościach

korzystanie z serwisów internetowych

korzystanie z VOD

oglądalność kanałów tematycznych

parametry dekodera

parametry kontroli rodzicielskiej

parametry Multi-room

parametry nagrywania

parametry odbiornika

parametry oferty programowej

parametry połączenia internetowego

parametry połączenia SAT

parametry programu

parametry rekomendacji

parametry teletextu i EPG

tryb pracy dekodera

Wskazane powyżej dane z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług świadczonych przez ITI Neovision będą przetwarzane wyłącznie w przypadku podłączenia urządzeń do sieci Internet.

ITI Neovision nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących klientów.

Bezpieczeństwo

ITI Neovision podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisów i Aplikacji, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników.

Informacje przekazywane przez użytkowników Serwisów i Aplikacji przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa danych osobowych rekomendujemy, aby wszelkie hasła do kont przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić ITI Neovision o takiej sytuacji.